SFC express (Opera)

Combo

48.00 som
49.00 som
87.00 som
87.00 som
87.00 som
35.00 som
56.00 som
67.00 som
50.00 som
41.00 som
41.00 som
40.00 som
42.00 som
20.00 som
42.00 som
33.00 som
41.00 som
41.00 som
40.00 som
43.00 som
33.00 som
35.00 som
34.00 som
36.00 som
36.00 som
35.00 som
38.00 som
38.00 som
33.00 som
24.00 som
42.00 som
37.00 som
31.00 som
33.00 som
105.00 som

Burgers

14.00 som
35.00 som
36.00 som
20.00 som
16.00 som
14.00 som
10.00 som
22.00 som
16.00 som
17.00 som

Tortillas

22.00 som
22.00 som
27.00 som
25.00 som

Sandwich

от 3.00 som
21.00 som
22.00 som
22.00 som

Pizza

от 54.00 som
от 54.00 som
от 54.00 som
от 54.00 som
от 54.00 som
от 54.00 som
от 44.00 som
от 54.00 som
от 54.00 som
от 54.00 som
от 54.00 som

English chickens

110.00 som
от 74.00 som
от 27.00 som
от 30.00 som
27.00 som
17.00 som
29.00 som
20.00 som
28.00 som
от 17.00 som
122.00 som
110.00 som

Garnish

12.00 som
от 13.00 som
5.00 som
12.00 som

Salads

18.00 som
22.00 som
15.00 som

Dessert

20.00 som
21.00 som
17.00 som

Sauces

5.00 som
3.00 som
3.00 som
7.00 som
5.00 som

Drinks

от 6.00 som
8.00 som
от 12.00 som
от 3.00 som

1.00 som
2.50 som
3.00 som
Cart
Clear
Beeyor
Nothing found
Add items to cart
To Top